Czym są OZE
(odnawialne źródła energii)

Energia odnawialna to energia uzyskiwana
z naturalnych procesów przyrodniczych,
stanowiąca alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych
nieodnawialnych nośników energii – paliw kopalnych.

W warunkach polskich energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest z wykorzystaniem promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, wody, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych oraz zasobów geotermalnych.

 

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Rozwój wykorzystania OZE prowadzony jest w trzech obszarach:
 • energia elektryczna z OZE,

 • ciepło i chłód z OZE,

 • biokomponenty wykorzystywane w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Zagadnienie OZE na poziomie Unii Europejskiej zostało uregulowane Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. W Polsce kwestię OZE regulują przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W zgodzie z naturą

Zastosowanie OZE jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

Redukcja zanieczyszczeń

Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych. Szacowany roczny spadek zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu to 1,2 tony CO2 /rok.

Atrakcyjniejsza Gmina

Projekt pozytywnie wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ jego realizacja zwiększa konkurencyjność gminy względem innych ośrodków miejskich w województwie, jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, rozwoju usług i miejsca do zamieszkania.

Korzyści stosowania OZE
Korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii:
ekonomiczno – społeczne

 – wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii –w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych:

 • zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
 • stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)
 • stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych)
 • zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo – energetycznegowy

korzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy

ekologiczne
 • zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych
 • redukcja efektu cieplarnianego
 • zmniejszanie ilości odpadów
 • uregulowanie stosunków wodnych
zdrowotne
 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno).

Nośniki i źródła OZE - odnawialnych źródeł energii

Słońce

- energia pozyskana z promieniowania słonecznego, wykorzystywana jako źródło ciepła lub źródło energii elektrycznej

Wiatr

- energia pozyskana z siły wiatru, wykorzystywana jako źródło energii elektrycznej

Woda

- energia wodna opiera się na wykorzystaniu siły wody, w tym energii pływów i cieków wodnych, wykorzystywana jako źródło energii elektrycznej

Biomasa

- produkty pochodzenia rolniczego, wykorzystywane bezpośrednio jako paliwo lub jako źródło ciepła

Geotermia

- energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią ziemi, wykorzystywana jako źródło ciepła

Biogazy

- energia pochodząca z mieszaniny gazów będących produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej, używane do ogrzewania oraz paliwo

Jak działają OZE
Pozyskanie energi
przetwarzanie
dystrybucja
99% czystej energii
Aktualności

Od 1 stycznia 2022 roku zniknie system opustów, który do tej pory zachęcał Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. 

 • 5 lip, 2021
 • oze_@dmin_przylek
 • 74 Views

Dzięki Interim Coupling Project kraje 4M Market Coupling (Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry) zostały połączone z obszarem Multi-Regional Coupling (m.in. Austria, Niemcy, Polska) za pomocą wprowadzenia przydziału przepustowości w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (net transfer capacity, NTC).

 • 3 lip, 2021
 • oze_@dmin_przylek
 • 60 Views

Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego poparła projekt nowych przepisów. Zakłada on zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40% do – co najmniej – 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

 • 4 lip, 2021
 • oze_@dmin_przylek
 • 128 Views